Xử lý lỗi network card trên CentOS

09-May-2018

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn quý khách tiến hành update driver network card cho CentOS khi Server có dấu hiệu lỗi card mạng chập chờn hoặc mất kết nối.

1. Giới thiệu

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn quý khách tiến hành update driver network card cho CentOS khi Server có dấu hiệu lỗi card mạng chập chờn hoặc mất kết nối.

2. Các lỗi thường xuất hiện

Các lỗi trên thường xuất hiện dạng log thông báo như sau:

[ 20.622010]: eth0: link down
[ 20.623127] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 267.665704]: eth0: link down
[ 267.666213] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 5907.307454]: eth0: link down
[ 5907.308732] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[11797.181495]: eth0: link down
[11797.181987] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready

Hoặc tình trạng up - down liên tục từ card mạng Server.

3. Cách khắc phục:

3.1) Import Key và Repo chứa driver network e1000e tương ứng với OS

+ rpm --import http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org

+ rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-6-5.el6.elrepo.no...

3.2) Update lại OS

+ yum update

3.3) Cài đặt driver e1000e

+ yum install kmod-e1000e

3.4) Reboot Server

+ /sbin/shutdown -r now

3.5) Sau khi reboot lại Server thêm vào mục /boot/grub/grub.conf nội dung sau:

pcie_aspm=off