Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài đặt

30-December-2016

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài đặt.

1. Giới thiệu Virtualmin

Virutalmin được tích hợp với webmin, cung cấp giao diện quản lý hệ thống khá thân thiện. Virtualmin không chia các cấp quản lý như admin, reseller, user mà đơn giản chỉ là giao diện quản lý các dịch vụ chạy trên server, cung cấp các winzard để thực hiện quản lý các dịch vụ.

2. Cài đặt Virtualmin

- Có 2 cách để cài đặt Virtualmin.
+ Một là cài Webmin sau đó cài module Virtualmin sau.
+ Hai là cài Virtualmin từ script. Việc cài Virtualmin từ script sẽ tự động hóa việc cài các gói dịch vụ kèm theo nhưmysql, php, apache…
Trong hướng dẫn bên dưới sẽ thực hiện theo cách 2.
- Cài đặt một số gói phụ thuộc:
# yum install libauthen-pam-perl libnet-ssleay-perl libpam-runtime openssl perl perl-modules
- Download script tự động cài đặt
# wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install...
- Cài đặt virutalmin vào hệ thống
# chmod +x install.sh
# ./install.sh
- Truy cập vào https://210.211.108.139:10000/ và thực hiện các bước cấu hình ban đầu.
- Nếu muốn chạy php53 thực hiện các bước sau
# yum remove php*
# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel...
# yum install php53*
# /etc/init.d/httpd restart

3. Đăng nhập vào Virtualmin

Để truy cập vào giao diện quản lý của Virtualmin hãy dùng các thông tin sau đây:
URL cần truy cập: https://<địa_chỉ_IP_của_server>:10000
Username (tên người dùng): root hoặc tên truy cập đã tạo trước đó.
Password (Mật khẩu): Là mật khẩu của người dùng tương ứng.

Xem thêm toàn bộ hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!