Litespeed - Tạo website mới

01-January-1970

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Tạo website mới.

1. Giới thiệu

Quy trình tạo vhost trên Litespeed như sau: Tạo vhost --> Tạo Listeners --> Thêm vhost vào Listeners.

2. Cách thực hiện

Có hai cách để tạo vhost. Cách thứ nhất được hướng dẫn sau đây:

Vào trong menu Configuration --> Virual Hosts, bấm nút ADD.

  • Virtual Host Name: tên của virtual host
  • Virtual Host Root: thư mục root của vhost. Điền theo cú pháp $SERVER_ROOT/ten_thu_muc, trong đó ten_thu_muc là thư mục nằm trong /usr/local/lsws, nơi chứa nội dung website của vhost này.
  • Config File: Đường dẫn đến tập tin cấu hình.
  • Các thông số còn lại tạm thời để mặc định.
Chúc bạn thành công!