Khôi phục mật khẩu quản trị trang Admin của Magento

14-December-2016

Để khôi phục lại mật khẩu bạn có 2 phương án:

1. Khôi phục qua email

B1. Vào đường dẫn đăng nhập trang quản trị admin (http://yourdomain.com/admin)

B2. Click chọn Forgot your Password?
B3. Nhập vào địa chỉ email admin của website Magento của bạn tại mục Email Address, click Retrieve Password.

2. Khôi phục qua giao diện phpMyAdmin

B1. Đăng nhập vào giao diện cPanel chứa website Magento của bạn.
B2. Chọn phpMyAdmin tại mục Databases Management.
B3. Ở giao diện phpMyAdmin, mở database đang sử dụng cho website Magento của bạn.
B4. Trên menu bar trên cùng chọn SQL.
B5. Gõ vào câu lệnh sau:

UPDATE admin_user SET password = CONCAT(MD5('xxNewPassword'), ':xx') WHERE username = 'admin';
Trong đó:
+ NewPassword: password mới mà bạn muốn thay đổi.
+ xx: một cặp số bất kì.
Ví dụ: password mà bạn muốn thay đổi cho admin là vinahost:
UPDATE admin_user SET password = CONCAT(MD5('11vinahost'), ':11') WHERE username = 'admin';Databases sử dụng cho website Magento trong hình là tchubloo_tienhn, và password thay đổi sẽ là "vinahost".

B6. Click Go.

B7. Thử đăng nhập lại với mật khẩu mới.
Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau: Chúc bạn thành công!