Hướng dẫn thay đổi múi giờ PHP

26-December-2016

Nếu bạn muốn thay đổi cấu hình múi giờ cho PHP script, bạn có thể chèn đoạn mã sau vào phần mã PHP của bạn:

Nếu bạn muốn thay đổi cấu hình múi giờ cho PHP script, bạn có thể chèn đoạn mã sau vào phần mã PHP của bạn:

<?php
\\ echo "Original Time: ". date("h:i:s")."\n";
putenv("TZ=US/Eastern");
\\ echo "New Time: ". date("h:i:s")."\n";
?>

Danh sách các mã múi giờ để sử dụng thay cho giá trị "US/Eastern" trong hàm putenv() có thể tìm thấy ở đây

https://support.quadrahosting.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=109