Hướng dẫn thay đổi đường dẫn WordPress, Joomla, Magento

23-December-2016

1. Mục đích vài viết:

Hướng dẫn cách thực hiện việc chuyển thư mục trên Wordpress, Joomla, Magento để thuận tiện cho việc quản lý thư mục.

2. Các bước thực hiện:

WORDPRESS

1 Truy cập phpMyadmin

Đăng nhập cpanel - > Database Management -> phpMyadmin

2 Chỉnh sửa giá trị siteurl trong table wp_options


JOOMLA

1 Truy cập vào file manage

Cpanel -> Site Management -> File Manager.

2 Chỉnh sửa file configuration.php

Thay giá trị newfolder bằng tên đường dẫn mới của thư mục joomla

var $log_path = '/home/username/public_html/oldfolder/logs';
var $tmp_path = '/home/username/public_html/oldfolder/tmp';

Ví dụ:

var $log_path = '/home/username/public_html/newfolder/logs';
var $tmp_path = '/home/username/public_html/newfolder/tmp';

Nếu enable cache thì vào thư mục cache xóa tất cả các file.

MAGENTO

1 Truy cập phpMyadmin

Đăng nhập cpanel - > Database Manage ment -> phpMyadmin

2 Chỉnh sửa giá trị trong table core_config_data

Tìm đến database của magento đổi các giá trị 'web/unsecure/base_url' and 'web/secure/base_url' trong table core_config_data theo đường dẫn mới.

3 Xóa dữ liệu trong thư mục cache

Cpanel -> Site Management -> File Manager.

Vào thư mục chứa mã nguồn magento tìm và xóa hết các file dưới thư mục file var/cache