Hướng dẫn thao tác database trên giao diện

07-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn Tạo - Xóa - Thay Đổi - Import - Export Database.

1. Cách tạo Database với cPanel

- Login vào cPanel thông qua tài khoản ở trung tâm khách hàng (https://secure.vinahost.vn/ac/index.php)

--> Control Panel domain cần cấu hình

- Để tạo 1 Database mới chúng ta vào mục Quản lý cơ sở dữ liệu.

- Tiến hành tạo 1 database mới => Next step.

- Tạo user cho Database vửa khởi tạo --> Create User.


- Gán quyền cho user trên Database => Make Changes.


Sau khi thực hiện xong chúng ta đã hoàn thành việc tạo 1 Databse và user tương ứng với Databse đó.

Để theo dõi các Databse chúng ta vào mục Quản lý cơ sỡ dữ liệu =>Danh sách các cơ sỡ dữ liệu.

2. Cách quản lý Database với phpMyAdmin

- Login vào cPanel thông qua tài khoản ở trung tâm khách hàng (https://secure.vinahost.vn/ac/index.php).

--> Control Panel domain cần cấu hình.

- Truy cập vào Phpmyadmin ở mục Quản lý cơ sở dữ liệu =>phpMyAdmin.

- Chọn Databse cần chỉnh sửa tiến hành tạo các table trong database tương ứng => Save.

- Sau khi tạo xong table chúng ta có thể vào từng table để xem nội dung cũng như chỉnh sửa thông tin từng table.

3. Export – Import Databse với phpMyAdmin

+ Export Databse

Vào phpMyAdmin chọn database cần export =>Export => Go chọn nơi lưu trữ Database.

+ Import Database

Vào phpMyAdmin chọn database cần Import => Go.

Chúc bạn thành công!