Hướng dẫn tạo email account trên Windows hosting

30-May-2018

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác tạo tài khoản email trên dịch vụ Windows Hosting sử dụng Plesk Control Panel.

B1: Truy cập vào Plesk Control Panel:

B2: Chọn mục Email Addresses:

B3: Chọn Create Email Address:

B4: Tiến hành điền thông tin như sau và chọn “OK:

  • Email address: là tên user mail muốn tạo.
  • Password: khai báo password cho tài khoản email.
  • Another Size: giới hạn dung lượng mailbox

B6: Để sử dụng webmail cần phải trỏ subdomain như sau: “webmail.domain.com” về IP của Windows Hosting. Sau đó thực hiện truy cập webmail:

Đăng nhập webmail thành công sẽ có giao diện nhu sau:

Chúc bạn thành công!