Hướng dẫn reset password root MySQL

09-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn reset password root MySQL theo từng bước cụ thể. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Stop dịch vụ MySQL

#/etc/init.d/mysqld stop

Bước 2: Start dịch vụ MySQL

# mysqld_safe --skip-grant-tables &

Bước 3: Kết nối tới MySQL

# mysql -u root

Bước 4: Tạo password root MySQL mới.

mysql> use mysql;

mysql> update user set password=PASSWORD("NEWPASSWORD") where User='root';

mysql> flush privileges;

mysql> quit

Bước 5: Stop MySQL Server.

# /etc/init.d/mysqld stop

Bước 6: Start MySQL Server và kiểm tra password mới.

# /etc/init.d/mysqld start

# mysql -u root -p

Chúc bạn thành công!