Hướng dẫn kiểm tra & xử lý lỗi website bị trang trắng do hết RAM

05-January-2017

1. Lỗi trang trắng do hết RAM:

Website truy cập bị trang trắng là một trong lỗi phổ biến thường xảy ra, trường hợp nếu khách hàng truy cập webiste thỉnh thoảng bị hiện ra trang trắng thì một trong những nguyên nhân có thể xảy ra nhất là cho máy chủ bị hết RAM. Khi đó khách hàng cần nâng cấp RAM cho máy chủ hosting.


2. Cách kiểm tra lỗi:

Để xác định chính xác nguyên nhân lỗi có phải do hết RAM khách hàng có thể kiểm tra file error log của web server. Ví dụ trường hợp sau xuất ra thông báo trong file error log của apache (/usr/local/apache/logs/error_log) có nội dung:

[Sat May 24 09:46:13 2014] [error] (12)Cannot allocate memory: fork: Unable to fork new process
[Sat May 24 09:46:23 2014] [error] (12)Cannot allocate memory: fork: Unable to fork new process
[Sat May 24 09:46:33 2014] [error] (12)Cannot allocate memory: fork: Unable to fork new process
[Sat May 24 09:46:43 2014] [error] (12)Cannot allocate memory: fork: Unable to fork new process

Lỗi trên mô tả hệ thống không thể phân phát bộ nhớ và tạo tiến trình mới vì hết RAM.

3. Các tăng RAM cho VPS:

* Trường hợp khách hàng chạy hosting trên VPS sử dụng công nghệ ảo hóa OpenVZ, khách hàng có thể thực hiện thao tác nâng cấp RAM cho VPS này ngay bằng cách đăng nhập vào server chính và thực hiện dòng lệnh tăng RAM cho VPS đó

a. SSH vào server chính (link tham khảo http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/84/Hng-dn-ssh-vao-server-bng-chng-trinh-Putty.html )

b. Để xem thêm log lỗi báo thiếu RAM khách hàng gõ lệnh sau: dmesg

Kết quả:

[180141.557829] Fatal resource shortage: privvmpages, UB 101.
[180141.557841] Fatal resource shortage: privvmpages, UB 101.
[180141.557856] Fatal resource shortage: privvmpages, UB 101.
[180141.557862] Fatal resource shortage: privvmpages, UB 101.

Log lỗi báo thiếu tài nguyên, 101 là ID của VPS

c. Để nâng cấp RAM cho VPS khách hàng chạy lệnh có dạng như sau: vzctl set 101 --privvmpages 5G --vmguarpages 5G --oomguarpages 5G --save
Trong đó 101 là ID của VPS. (Ngoài ra để xem danh sách các VPS đang chạy trên server khách hàng gõ lệnh: vzlist -a )
5G là số lượng RAM khách hàng muốn cung cấp cho VPS đó.