Hướng dẫn cấu hình relay email trên các mail server thông dụng

29-December-2016

Bài viết này hướng dẫn khách hàng cấu hình sử dụng dịch vụ email relay tại VinaHost. Bài viết này chỉ cung cấp hướng dẫn cấu hình trên một số email server thông dụng, nếu email server của quý khách không nằm trong danh sách này vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật để được hỗ trợ cấu hình

1.Exim/cPanel

Truy cập vào "Exim Configuration Editor" trên WHM. Chọn "Advanced Editor"

- Tìm đến "Section: ROUTERSTART" thêm vào nội dung như sau:

smarthost_dkim:
driver = manualroute
domains = !+local_domains
require_files = "+/var/cpanel/domain_keys/private/${sender_address_domain}"
# Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}}
route_list = $domain smtp-sg.vinahost.vn ::25

smarthost_regular:
driver = manualroute
domains = !+local_domains
# Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}} transport = remote_smtp_smart_regular
route_list = $domain smtp-sg.vinahost.vn ::25

- Tìm đến "Section: TRANSPORTSTART" thêm vào nội dung như sau:

remote_smtp_smart_dkim:
driver = smtp
hosts_require_tls = *
interface = ${if exists {/etc/mailips}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailips}{$value}{}}}{}}
helo_data = ${if exists {/etc/mailhelo}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailhelo}{$value}{$primary_hostname}}}{$primary_hostname}}
dkim_domain = $sender_address_domain
dkim_selector = default
dkim_private_key = "/var/cpanel/domain_keys/private/${dkim_domain}"
dkim_canon = relaxed
headers_add = X-AuthUser: ${if match {$authenticated_id}{.*@.*}\
{$authenticated_id} {${if match {$authenticated_id}{.+}\
{$authenticated_id@$primary_hostname}{$authenticated_id}}}}
hosts_require_auth = *
remote_smtp_smart_regular:
driver = smtp
hosts_require_tls = *
interface = ${if exists {/etc/mailips}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailips}{$value}{}}}{}}
helo_data = ${if exists {/etc/mailhelo}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailhelo}{$value}{$primary_hostname}}}{$primary_hostname}}
headers_add = X-AuthUser: ${if match {$authenticated_id}{.*@.*}\
{$authenticated_id} {${if match {$authenticated_id}{.+}\ {$authenticated_id@$primary_hostname}{$authenticated_id}}}}
#Uncomment the line below in case you use a login for authentication
hosts_require_auth = *
- Tìm đến "Section: AUTH" và thêm vào nội dung sau
spamexperts_login:
driver = plaintext
client_send = : user : password

Trong đó userpassword quý khách thay thế bằng giá trị được cung cấp

2. Exchange 2007/2010

Thực hiện cấu hình trên Hub Transport như sau:

- Open Exchange Management Console

- Click on the + next to Organization Configuration

- Select Hub Transport and select the Send Connectors tab:

- Right-click on the existing Send Connector, select Properties and go to the Network tab.

- Select "Route mail through the following smart hosts:" and click Add.

- Enter smtp-sg.vinahost.vn in the FQDN section

- Click 'Change' under the smart-host authentication

- Select 'Basic Authentication'

- Add your username and password

- Click OK

3.MDaemon 12.0.x

Truy cập vào giao diện quản lý MDaemon và thực hiện như sau

- Click Setup

- Select Default Domain/Servers

- Click Delivery

- Select the option: "Send all outbound email to the 'Server' specified below"

- Tại phần "Server" điền vào giá trị: smtp-sg.vinahost.vn

- Click vào " ...requires authentication" và điền thông tin user và mật khẩu

Tham khảo

- http://www.altn.com/Support/KnowledgeBase/KnowledgeBaseResults/?Number=KBA-02264

- https://my.spamexperts.com/kb/40/MTA-examples-to-set-use-a-smarthost.html