Hướng dẫn cài đặt SoftEther VPN server trên Centos 6

26-December-2016

Lấy link download và sử dụng lệnh wget để tải về: wget http://www.softether-download.com/files/softether/...

Bước 3: Tiến hành giải nén và cài đặt.

- Giải nén source vừa tải về: tar xvzf softether-vpnserver-v4.14-9529-beta-2015.02.02-linux-x64-64bit.tar.gz

- Di chuyển thư mục vừa giải nén vào thư mục /usr/local/ dùng lệnh: mv vpnserver /usr/local

- Di chuyển đến thư muc vpnserver: cd /usr/local/vpnserver.

- Chạy lệnh make để tiến hành cài đặt: make.

- Nhấn 1 ba lần để đồng ý và tiến hành cài đặt.

- Nếu sau khi chạy lệnh make mà xuất hiện lỗi thì cần kiểm tra lại đã cài đầy đủ các thư viện ở bước 1 chưa.

Bước 4: Kiểm tra gói SoftEther VPN có tương thích và hoạt động được trên server không, chạy lệnh: ./vpncmd

Chọn 3 và gõ lệnh check.

Nếu sau khi check xảy ra lỗi cần kiểm tra lại các thư viện đã được cài đầy đủ ở bước chưa.

Bước 5: Tạo script để dịch vụ vpn khởi động cùng hệ thống

- Tạo file /etc/init.d/vpnserver bằng lệnh vi /etc/init.d/vpnserver có nội dung sau:

#!/bin/sh

# chkconfig: 2345 99 01

# description: SoftEther VPN Server

DAEMON=/usr/local/vpnserver/vpnserver

LOCK=/var/lock/subsys/vpnserver

test -x $DAEMON || exit 0

case "$1" in

start)

$DAEMON start

touch $LOCK

;;

stop)

$DAEMON stop

rm $LOCK

;;

restart)

$DAEMON stop

sleep 3

$DAEMON start

;;

*)

echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"

exit 1

esac

exit 0

- Sau đó lưu lại và phân quyền 755 cho file này: chmod 755 /etc/init.d/vpnserver.

- Bật dịch vụ khởi động cùng hệ thống: chkconfig vpnserver on.

- Start dịch vụ SoftEther VPN lên: service vpnserver start.

***Tài liệu tham khảo:
https://www.softether.org/
https://www.softether.org/4-docs/1-manual/7._Installing_SoftEther_VPN_Server/7.3_Install_on_Linux_and_Initial_Configurations
https://www.softether.org/4-docs/1-manual/6._Command_Line_Management_Utility_Manual/6.2_General_Usage_of_vpncmd
Chúc các bạn thành công!