Hướng dẫn cài đặt chương trình từ mã nguồn với cấu hình tùy chọn

06-February-2017

Trên các hệ điều hành dòng Debian như Ubuntu, ta có thể cài đặt một chương trình với nhiều cách khác nhau, và cách thông dụng nhất là sử dụng công cụ apt-get. Tuy nhiên, công cụ apt-get có một khuyết điểm là chương trình được cài đặt chưa chắc đã có phiên bản mới nhất, và cấu hình mặc định của chương trình có thể không theo ý muốn của chúng ta.

Sau đây, Vinahost sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một phần mềm từ mã nguồn có cấu hình tùy ý muốn và sử dụng công cụ apt-get. Cụ thể, Vinahost sẽ cài đặt nginx phiên bản mới nhất là 1.11.9.

Các bước thực hiện như sau:

 • Cài đặt các gói dependency cần thiết
# apt-get install build-essential libc6 libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev zlib1g zlib1g-dev lsb-base openssl libssl-devlibgeoip1 libgeoip-devgoogle-perftools libgoogle-perftools-dev libperl-devlibgd2-xpm-dev libatomic-ops-dev libxml2-dev libxslt1-dev python-dev
 • Tải mã nguồn nginx và giải nén
# wget https://nginx.org/download/nginx-1.11.9.tar.gz
# tar -xzf nginx-1.11.9.tar.gz
 • Cài đặt công cụ auto-apt để hỗ trợ việc build chương trình khi không chắc đã đủ header file hay chưa
# apt-get install auto-apt# auto-apt update
# auto-apt updatedb && auto-apt update-local
 • Cài đặt công cụ checkinstall để build file .deb từ mã nguồn
# apt-get install checkinstall
 • Truy cập thư mục chứa mã nguồn, cấu hình các tham số cài đặt bằng lệnh sau
 • # auto-apt run ./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-http_ssl_module --with-http_realip_module --with-http_addition_module --with-http_sub_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_stub_status_module --with-http_auth_request_module --with-threads --with-stream --with-stream_ssl_module --with-http_slice_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-file-aio --with-http_v2_module --with-ipv6
  • Biên dịch chương trình
  # make
  • Dùng lệnh checkinstall để cài đặt và tạo file .deb
  # checkinstall

  • Kiểm tra phiên bản và module  • Bây giờ, ta có thể xóa và cài đặt nginx 1.11.9 với các cấu hình tùy ý bằng apt-get như sau
  # apt-get remove nginx
  # apt-get install /root/nginx-1.11.9/nginx_1.11.9-1_i386.deb