Cấu hình tên miền sử dụng BlogSpot

30-December-2016

Cấu hình tên miền cho GoogleSite:

Trong các gói ứng dụng mà Google Apps cung cấp cho phép chúng ta tạo sites riêng trên nền tảng của Google. Sẽ có một số khách hàng tạo sites trên Google Apps và muốn dùng tên miền riêng để trỏ tới sites.

Đối với trường hợp như trên, Khách hàng cần tự cấu hình các thiết lập cần thiết trong Google Sites của họ, nhân viên trực chỉ cần thực hiện trỏ một record CNAME cho DNS là có thể sử dụng được. Bản ghi có dạng như sau.

www

CNAME

ghs.google.com


Google cung cấp các IP để phục vụ dịch vụ của mình vì thế khách hàng cấu hình các record tên miền với các bản ghi như sau:@ hoặc tên miền

A

216.239.32.21

@ hoặc tên miền

A

216.239.34.21

@ hoặc tên miền

A

216.239.36.21

@ hoặc tên miền

A

216.239.38.21

ong các gói ứng dụng mà Google Apps cung cấp cho phép chúng ta tạo sites riêng trên nền tảng của Google. Sẽ có một số khách hàng tạo sites trên Google Apps và muốn dùng tên miền riêng để trỏ tới sites.

Đối với trường hợp như trên, Khách hàng cần tự cấu hình các thiết lập cần thiết trong Google Sites của họ, nhân viên trực chỉ cần thực hiện trỏ một record CNAME cho DNS là có thể sử dụng được. Bản ghi có dạng như sau.