Cấu hình remote database trên vps/máy chủ riêng

09-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình remote database trên vps/máy chủ riêng.

Bước 1: Ssh vào server
Để ssh vào server/vps, bạn vui lòng đọc bài viêt tham khảo http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/84/Kt-ni-ti-may-ch-qua-SSH-vi-chng-trinh-Putty.html

Bươc 2: Chỉnh sửa file my.cnf
Đối với Centos, bạn chỉnh sửa file my.cnf tại /etc/my.cnf. Tại [mysqld] thêm vào dòng bind-address=YOUR-SERVER-IP sau đó save file và dùng lệnh /etc/init.d/mysql restart để khởi động lại dịch vụ mysql.

Bước 3: Mở port 3306
Để mở port 3306, bạn dùng lệnh iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT, tiến hành kiểm tra port bằng cách dùng telnet ví dụ như : telnet your-ip-server 3306

Bước 4: Phân quyền remote database
Đối với việc phần quyền remote database cho database mới, bạn có thể chạy những lệnh sau đây:
- Chạy lệnh mysql -uroot -p để đăng nhập vào mysql với quyền root
- Chạy lệnh CREATE DATABASE vinahost; để tạo database có tên vinahost.
- Chạy lệnh GRANT ALL ON vinahost.* TO test@'202.54.10.20' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'; để phân quyền cho user test có host là 202.54.10.20 được toàn quyền thao tác trên database vinahost ( Host chính là ip của client remote vào database, khách hàng có thể để host = % để cho tất cả ip từ client có thể remote vào database)

Đối với việc phân quyền remote cho database đã tồn tại.
- Chạy lệnh update db set Host='202.54.10.20' where Db='vinahost'; để cập nhật lài ip cho phần host là 202.54.10.20 cho database vinahost.
- Chạy lệnh update user set Host='202.54.10.20' where user='test'; để cập nhật lại phần host là 202.54.10.20 cho user test.

Bước 5: Remote vào database
Tại server/vps remote gõ lệnh mysql -u test -h 66.66.66.55 -p

  • -u test là username của mysql
  • -h 66.66.66.55 là địa chỉ ip của server bị remote.
  • -p là chỉ định mật khẩu của user sẽ nhập sau khi chạy lệnh trên.