Cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP/POP3 trên Outlook 2013

02-January-2020

1. Cấu hình Email qua Outlook bằng giao thức POP3:

+ Trong giao diện Outlook chọn File -> Add Account

+ Chọn ô Manual setup or additional server types -> Next

+ Chọn POP or IMAP -> Next

+ Điền tin người dùng:

- Your Name (tên hiển thị trong Outlook).

- Email Address (tài khoản Email).

+ Điền thông tin Server:

- Account Type (giao thức sử dụng trong Outlook. Ví dụ ở đây chọn POP3).

- Incoming mail server: Điền vào e.vinahost.vn (hoặc e2.vinahost.vn)

- Outgoing mail server (SMTP): Điền vào e.vinahost.vn (hoặc e2.vinahost.vn)

+ Điền thông tin đăng nhập:

- User Name (tài khoản Email).

- Password (mật khẩu Email).

+ Sau đó chọn More Settings -> Out going server -> Chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication

+ Sang tab Advanced kiểm tra các thông số Port kết nối -> OK

- Incoming server (POP3): 110

- Outgoing server (SMTP): 25

+ Nhấn Next và đợi quá trình kiểm tra hoàn tất -> Close

+ Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt Mail trên Outlook.

2. Cấu hình Email qua Outlook bằng giao thức IMAP:

+ Tương như như các bước cấu hình mail bằng POP3. Ở phần Account Type chọn IMAP.

+ Chọn More Settings -> Out going server -> Chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication

+ Sang tab Advanced kiểm tra các thông số Port kết nối -> OK

- Incoming server (POP3): 143

- Outgoing server (SMTP): 25

+ Chọn OK -> Nhấn Next và đợi quá trình kiểm tra Email hoàn tất

+ Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt Mail trên Outlook.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau, chúc bạn thành công!