advisory
Tư vấn lựa chọn dịch vụ email đưa ra các thông tin cần thiết giúp bạn có thể lựa chọn cấu hình dịch vụ phù hợp với nhu cầu và tối ưu về tài chính.
tutorial
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ email cung cấp các hướng dẫn để bạn có thể tự mình tiến hành các thao tác quản trị, cài đặt, cấu hình dịch vụ email.
fixbug
Xử lý các lỗi thường gặp đưa ra các hướng dẫn giúp bạn thực hiện thao tác tối ưu, bảo mật và xử lý các lỗi phát sinh khi sử dụng dịch vụ email.