vinahost_virtualmin_phan_6_tao_database_va_tao_tai_khoan_email_ftp_mysql_1
Th. Mười Hai
Virtualmin - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Chi tiết
vinahost_virtualmin_phan_7_giao_dien_quan_ly_file_cua_virtualmin_backup_and_restore_1
Th. Mười Hai
Virtualmin - Phần 7 - Giao diện quản lý file của Virtualmin, Backup & Restore

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 7 - Giao diện quản lý file của Virtualmin, Backup & Restore.

Chi tiết
vinahost_virtualmin_phan_6_tao_database_va_tao_tai_khoan_email_ftp_mysql_1
Th. Một
Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL.

Chi tiết
vinahost_virtualmin_phan_5_tao_sub_server_va_alias_1
Th. Mười Hai
Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias.

Chi tiết
vinahost_virtualmin_phan_4_cai_dat_scripts_thong_dung_2
Th. Mười Hai
Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng.


Chi tiết
vinahost_virtualmin_phan_3_tao_mot_virtual_server_main_domain_1
Th. Mười Hai
Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server (main domain)

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server (main domain).

Chi tiết
vinahost_virtualmin_phan_2_cau_truc_giao_dien_2
Th. Mười Hai
Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện.

Chi tiết
vinahost_virtualmin_phan_1_gioi_thieu_va_cach_cai_dat_1
Th. Mười Hai
Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài đặt.

Chi tiết