vinahost_litespeed_trang_quan_ly_1
Th. Mười Hai
Litespeed - Trang quản lý

Đối với Litespeed - Trang quản lý sẽ nằm ở https://ip_address:7080 trong đó ip_address là địa chỉ IP của bạn.

Chi tiết
vinahost_litespeed_tao_website_moi_1
Th. Một
Litespeed - Tạo website mới

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Tạo website mới.

Chi tiết
vinahost_huong_dan_nang_cap_mysql_1
Th. Một
Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed control panel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed control panel.

Chi tiết