Cách thay đổi timezone trên máy chủ linux

20-December-2016

Để thay đổi time zone trên máy chủ Linux, Quý khách vui lòng thực hiện các bước hướng dẫn sau:

1. Xác định giờ đang chạy trên máy chủ Linux
Xác định giờ đang chạy trên máy chủ Linux bằng câu lệnh sau:

#date

2. Thay đổi timezone:
Sau khi xác định được timezone đang chạy trên máy chủ, tiến hành thay đổi timezone như sau:
Xem các timezone bằng lệnh:

# ls /usr/share/zoneinfo

Xem các timezone Asia

# ls /usr/share/zoneinfo/Asia

Sau khi đã xác định được timezone muốn thay đổi quý khách cần copy chúng về /etc/loccaltime bằng lệnh:

# cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

3. Kiểm tra lại timezone:
Kiểm tra lại timezone đã được cập nhật hay chưa.

#date

4. Đồng bộ giờ qua internet.
Quý khách có thể đồng bộ giờ qua internet bằng dịch vụ ntpdate.
Để cài ntp dùng lệnh:

# yum install -y ntp

Đồng bộ giờ chạy lệnh:

# ntpdate vn.pool.ntp.org
# service ntpd start

Chúc quý khách thành công.