Cách cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL cho website

09-December-2016

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL cho website.

Nếu website của bạn có sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL, lúc này bạn cần cấu hình kết nối đến CSDL đúng để website được hoạt động.

Định danh các thông số cấu hình:

Host name = localhost //(đặt là localhost để chỉ định CSDL đang hoạt động trên chính máy chủ này)
Database name = cpanelUsername_databaseName //(Tên CSDL của bạn, định dạng là cpanelUsername_databaseName)
Database username = cpanelUsername_databaseUsername) //(Tên tài khoản MySQL sở hữu CSDL của bạn, định dạng là cpanelUsername_databaseUsername)

Database password = password // (Mật khẩu của tài khoản MySQL trên)

Ví dụ về cấu hình kết nối CSDL cho script Wordpress, thông tin cấu hình:

- User name cPanel= demovina

- Database name = demovina_db1

- Database-user name = demovina_wp1

- Database-user password = eHTb7%Pxa9

// ** MySQL Settings ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'demovina_db1');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'demovina_wp1');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'eHTb7%Pxa9');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Lưu ý:

- Khi bạn duy chuyển website của bạn sang một server khác, thông số trên có thể phải thay đổi, lúc này bạn cần cấu hình lại thông số trên trong script của website.

- Làm sao để tôi kết nối đến CSDL MySQL ở một server ở xa?

- Tham khảo thêm hướng dẫn tạo database name, database username
Chúc bạn thành công!