Bảo vệ bài viết WordPress

13-December-2016

Khi đặt mật khẩu, chỉ những người có mật khẩu mới đọc được bài viết.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị WordPress.
Bước 2: Ở mục Dashboard chọn Post và chọn Add New.
Bước 3: Soạn thảo nội dung bài viết cần bảo vệ.
Bước 4: Tại bảng tùy chọn Publish mục Visibility chọn Edit sẽ hiển thị các tùy chọn hiển thị bài đăng.

Bước 5: Chọn Password protected.
Bước 6: Nhập mật khẩu vào text box.
Bước 7: Chọn OK và click Publish.


Vậy là bài viết của bạn đã được bảo vệ chỉ những ai có mật khẩu mới có thể xem được.
Chúc các bạn thành công!