OpenVZ Web Panel - Hệ thống quản lý máy chủ ảo

29-December-2016

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn OpenVZ Web Panel - Hệ thống quản lý máy chủ ảo.

1. Giới thiệu

Hiện tại việc quản lý các máy chủ ảo OpenVZ chủ yếu thông qua command line để cấu hình, chỉnh sửa, nâng cấp. Các hướng dẫn trong bài viết này sẽ giúp bạn quản lý các máy chủ ảo thông qua giao diện web GUI, thuận tiện cho việc chỉnh sửa các máy chủ ảo mà không cần can thiệp vào hệ thống nhiều, tránh gây các lỗi không cần thiết.


2. Các bước cài đặt

2.1. OpenVZ Container Virtualization

- Cài đặt OpenVZ Container Virtualization (CentOS 6 64bit)

- Cấu hình file sysctl.conf
  • vi /etc/sysctl.conf : chỉnh sửa và thêm vào các dòng sau:

net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
kernel.sysrq = 1
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1

  • vi /etc/vz/vz.conf chỉnh sửa dòng sau:

NEIGHBOUR_DEVS=all

  • vi /etc/sysconfig/selinux chỉnh dòng sau

SELINUX=disabled

Reboot lại Server kiểm tra lại kernel sau khi cài vzkernel

2.2. OpenVZ Web Panel

- Cài đặt OpenVZ Web Panel với scripts download sau:

2.3. Hướng dẫn sử dụng OpenVZ Web Panel

Sau khi cài đặt xong, bạn dùng link sau với user: admin pass: admin để truy cập OpenVZ Web Panel http://ip:3000

Download template Openvz:

Chúng ta có thể download các template OpenVZ tại giao diện web hoặc download trực tiếp template tại địa chỉhttp://wiki.openvz.org/Download/template/precreated vào đường dẫn /var/lib/vz/template/cache.

Sau khi click OS Template OpenVZ Web Panel sẽ hiển thị các Template hiện đang có để chúng ta có thể download về.

Tạo máy chủ ảo OpenVZ

Để tạo máy chủ ảo, bạn Dashboard --> Physical Servers --> Localhost --> Create Virtual Server. Tại đây, bạn điền thông tin Template OS, VEID, Hostname, IP, Password. Phần Additional Settings là phần mở rộng để thiết lập các thông số Disk Space, Ram...

Một số tiện ích quản lý máy chủ ảo OpenVZ và điều chỉnh các thông số của máy chủ ảo OpenVZ:


Các bước trên sẽ giúp bạn tạo, quản lý các máy chủ OpenVZ của mình thông qua giao diện web GUI rất thuận tiện mà không cần tác động đến Server.

Link tham khảo:

http://openvz.org/Quick_installation
https://code.google.com/p/ovz-web-panel/
Chúc bạn thành công!